ผู้จัดทำ

นางสาวนภาพร คะสาราช
รหัสนักศึกษา 62107426204
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ
เบอร์โทร 061-0910201
Facebook : Tatar Napaphorn
Line : tatar90
lnstargeam : tatar_tartar